Ochrana údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov dodávateľov a zákazníkov spoločnosti Ciret s.r.o.                                        

Úvodné informácie                                                          

Spoločnosť Ciret s.r.o. spracúva osobné údaje svojich dodávateľov a zákazníkov na základe a v súlade s dotknutými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov(, (ďalje taktiež len "Nariadenie"), a to za stanovenými účelmi, ako i spôsoby a prostriedky spracovania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu titulu v zmysle článku 6 Nariadenia. Táto Informácia o spracovaní osobných údajov dodávateľov a zákazníkov obsahuje taktiež transparentné informácie v zmysle ustanovenia článkov 13, 14 a 34 Nariadenia, ako i poučenie o právach subjektov údajov v mysle ustanovenia článkov 15 až 22 Naradenia.

Správca osobných údajov                                                              

Spoločnosť Ciret s.r.o., so sídlom Pelhřimov, K Silu 2487, PSČ 393 02, IČO: 485 36 709, vystupuje vo vzťahu k osobným údajom dodávateľov a zákazníkov v právnom postavení správcu osobných údajov (ďalej tatiez len "Správca"). Správca nesie zodpovednosť za spracovanie osobných údajov dodávateľov a zákazníkov, iných skupín subjektov údajov a v tomto smere prijal interné organizačné, technické a ďalšie opatrenia k zabezpečeniu a ochrane spracovaných osobných údajov, ktoré sú upravené v interných predpisoch spoločnosti Ciret s.r.o.. Dodávatelia a zákazníci majú právo sa na spoločnosť Ciret s.r.o. ako SPrávca obracať so všetkými dotazmi týkajúcimi sa spracovania a ochrany osobných údajov a uplatňovať u Správcu svoje práva subjektov údajov, a to: 

  • písomne formou dopisu/oznámenie na adresu sídla Správcu;
  • elektronicky na e-mailovú adresu: gdpr(at)ciret.cz;
  • osobne na sídle Správcu    

Pri používaní našich služieb ste prípadne žiadaní o uvedenie osobných informácií. Zodpovedanie týchto otázok je dobrovoľné. Vaše osobné údaje sú uložené a spracované podľa nemeckých ustanovení o ochrane údajov.
V rámci webových stránok získané osobné údaje sú používané na vyhotovenie zmluvy a na spracovanie Vašich dopytov. Spracovanie a používanie Vašich údajov na účely poradenstva, reklamy a prieskumu trhu sa vykonáva len s Vaším výslovným súhlasom. Nedochádza k žiadnemu prenosu údajov ďalej tretím osobám.

Použitie Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu web-analýzy u Google Inc. ( "Google"). Google Analytics používa tzv. "Cookies", textové súbory, ktoré sa uložia na Vašom počítači a umožní analýzu používania webovej stránky Vami. Pomocou cookie vytvorené informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky sú spravidla prenesené na server Google v USA a tam uložené.
V prípade aktivovania IP anonymizácie na tejto webovej stránke, je Vaša IP adresa však Googlom najskôr skrátená v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Iba vo výnimočných prípadoch je celá IP adresa prenesená na server Google v USA a tam skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google používať tieto informácie, aby vyhodnotil používania webovej stránky, aby vytvoril správy o aktivitách na webovej stránke a aby prevádzkovateľovi webové stránky poskytol ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu.

V rámci Google Analytics Vaším prehliadačom sprostredkovania IP adresa nie je zlúčená s inými údajmi v Google. Môže ukladaním cookies zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade eventuálne nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
Okrem toho môžete zaznamenávanie údajov vytvorených pomocou cookies a vzťahujúcich sa k Vášmu používaniu tejto webovej stránky (vr. Vašej IP adresy) u Google a tiež spracovanie týchto údajov u Google zabrániť tým, že si pod nasledujúcim odkazom (http://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = de) stiahnete prehliadač Plugin, ktorý je k dispozícii a nainštalujete ho.
Môžete zaznamenávanie u Google Analytics zabrániť tým, že kliknete na nasledujúci odkaz. Bude nastavený opt-out-cookie, ktorý zabráni zaznamenávanie Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky:

Deaktivovanie Google Analytics

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrany údajov nájdete na www.google.com/analytics/terms/de.html príp. na www.google.de/intl/de/policies/.
Poukazujeme na to, že na tejto webovej stránke bol Google Analytics rozšírený o kód "anonymizeIp", aby bolo zaručené anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. IP masking).